Chính sách khách hàng

Chính sách khách hàng

Các quy định, chính sách đề cập tới vấn đề quyền lợi khách hàng và nghĩa vụ của chủ thầu xây dựng.